Servis zváracej techniky a príslušenstva

Spoločnosť VALTEC spol.s r. o. – ZVARCENTRUM poskytuje záručný a pozáručný servis zváracích zariadení a príslušenstva. Servis je vykonávaný pravidelne školenými a odborne vzdelanými servisnými technikmi.

  • záručné opravy všetkých výrobkov predaných spoločnosťou VALTEC spol.s r. o.
  • bežné opravy a nastavenia všetkých výrobkov
  • bežné a generálne opravy všetkých výrobkov
  • bežné  opravy a nastavenia zváracích zariadení
  • bežné opravy a nastavenia plazmových rezacích zariadení
  • periodické prehliadky všetkých výrobkov

VALTEC ponúka viac ako bežný zákaznícky servis

Analýza-logo

Analýza zariadenia

Analýza zariadenia prebieha v 48 krokoch, pomocou ktorých sa vykoná podrobné overenie stavu zariadenia od externých pripojení, až po kontrolu vnútorných častí zváracej zostavy.

Vizuálna kontrola-logo

Vizuálna kontrola

Vizuálna kontrola zariadenia je fyzické skontrolovanie najviac namáhaných častí na kontrolovanom zariadení, začínajúc výkonovým spínacím prvkom, cez zvárací transformátor až po sekundárne usmernenie.
Skúška funkčnosti-logo

Kontrola funkcií

Kontrola funkcií znamená kontrolu všetkých akčných členov, ktoré sa podieľajú na nastavovaní zváracieho zariadenia. Sú to najčastejšie ovládacie panely, tlačidlá, kontrolky a vypínače.

Skúšobné zváranie-logo

Skúška zvárania

Po akomkoľvek servisnom úkone je každé zváracie zariadenie podrobené skúšobnému zváraniu pre 100% potvrdenie funkčnosti zariadenia a overenie pripravenosti stroja pre použitie v prevádzke.
Vyčistenie zariadenia-logo

Vyčistenie zariadenia

Vyčistenie zariadenia znamená kompletné rozobratie krytov zariadenia a následné veľmi dôsledné, ale pritom šetrné vyčistenie vnútorných častí stroja zahŕňajúce elektronické komponenty, chladiče, ozubené časti hnacieho mechanizmu a iné. Čistiacim médiom je stlačený vzduch. Ten je vháňaný do zariadenia a ďalej spolu s nečistotami odsávaný do špeciálneho zberného systému vyvinutého spoločnosťou Valtec pre tieto účely. Týmto spôsobom sa minimalizuje šírenie nečistôt a prachu do prostredia, kde sa nachádzajú pracovníci výroby, čo je zvyčajne bežnou praxou pri tomto úkone. Zároveň sa minimalizuje riziko poškodenia zariadenia skratom zo znečistenia a maximalizuje sa účinnosť chladiacich systémov stroja.
Telefonická podpora-logo

Telefonická podpora

Telefonická podpora znamená, že je zákazníkovi po zaregistrovaní kontaktov v servisnom oddelení dostupná 24h telefonická podpora, ktorá dokáže prípadný problém rýchlo identifikovať, posúdiť jeho závažnosť a v prípade malej poruchy problém vyriešiť po telefóne a tým minimalizovať výpadok v produkcii. V prípade komplikovaných porúch servis odporučí možné riešenie a prípadne dohodne osobnú návštevu servisným technikom na mieste poruchy a stroj pokiaľ možno opraví.
24 servis-logo

24 hodinový servis

24 hodinový servis je služba, ktorou sa zákazníkovi deklaruje skrátenie nežiadúceho výpadku zariadenia v prípade poruchy do max. 24h. Servisný technik bude upovedomený o probléme a zabezpečí, aby zákazník mohol pokračovať vo výrobe s minimálnym prestojom. Spôsoby riešenia poruchovej situácie budú dva. Prvé riešenie je opravou nefunkčného zariadenia na mieste u zákazníka za pomoci dostupných možností, zručností a náhradných dielov. Druhou možnosťou bude náhradný pracovný stroj zapožičaný zákazníkovi v prípade, že nebude možné uskutočniť opravu poškodeného zariadenia na mieste z nepredvídateľných skutočností. Zapožičanie náhradného stroja bude bezplatné po dobu vrátenia opraveného zariadenia späť ku zákazníkovi.
Revízia-logo

Revízia zariadenia

Spoločnosť VALTEC vykonáva revízie zariadení v súlade s EN 60974-4, kedy zariadenie testujeme z bezpečnostného hľadiska z pohľadu ochrany zdravia obsluhy, ale tak isto aj pred prípadnými škodami na majetku.
Kalibrácia-logo

Kalibrácia zariadenia

Kalibrácia zváracieho zariadenia v súlade s normou EN50504, ktorá overuje/validuje, či dané zváracie zariadenie spĺňa požiadavky presnosti nastavených zváracích parametrov. Predovšetkým sa overujú výstupné hodnoty elektrického prúdu, napätia a rýchlosti posuvu zváracieho drôtu. Táto služba sa využíva a je predovšetkým určená pre prevádzky, kde sa požaduje vyššia kvalita výrobkov, kde sú presne stanovené zváracie parametre, ktoré sa musia dodržiavať. V prevádzkach, kde sa overuje kvalita zvarov na potenciálne chyby. Tiež však často využívaná u zákazníkov, ktorý si len jednoducho chcú udržiavať svoj strojový park na vysokej úrovni, v maximálnej kvalite a pripravenosti.
Výstupný protokol-logo

Výstupný protokol

Výstupný protokol sa skladá z viacerých častí. V prvej časti zákazník obdrží kompletnú správu o stave jeho zariadenia, v prípade zistenia nedostatkov budú tieto zistenia popísané v závere Protokolu o prehliadke zariadenia s popisom navrhovaného riešenia, tiež zákazníkovi doručí cenová ponuka na odstránenie zistených nedostatkov. V Druhej časti zákazník obdrží Revízny protokol podľa EN60974-4 a revíznu známku s dátumom platnosti revízie, ktoré deklarujú elektrickú bezpečnosť zariadenia.

Ponúkané servisné balíky

BALÍK ŠTART

Balík štart

V balíku Štart ponúkame:

  • Analýza zariadenia
  • Vizuálna kontrola
  • Kontrola funkcií zariadenia
  • Vykonanie skúšobného zvárania
  • Revízia zariadenia v súlade s EN 60974-4
  • Výstupný protokol s popisom zistených nedostatkov a revízny certifikát s pripevnením nálepky na zariadenie.

BALÍK KOMFORT

V balíku KOMFORT ponúkame:

  • Analýza zariadenia
  • Vizuálna kontrola
  • Kontrola funkcií zariadenia
  • Vykonanie skúšobného zvárania
  • Revízia zariadenia v súlade s EN 60974-4
  • Kalibrácia zváracieho zariadenia v súlade s EN 50504 s normou zabezpečenia kvality ISO 9000
  • Telefonická podpora
  • Výstupný protokol s popisom zistených nedostatkov a revízny certifikát s pripevnením nálepky na zariadenie

BALÍK PROFESIONÁL

V balíku PROFESIONÁL ponúkame:

  • Analýza zariadenia
  • Vizuálna kontrola
  • Kontrola funkcií zariadenia
  • Vykonanie skúšobného zvárania
  • Revízia zariadenia v súlade s EN 60974-4
  • Kalibrácia zváracieho zariadenia v súlade s EN 50504 s normou zabezpečenia kvality ISO 9000
  • Telefonická podpora
  • Vyčistenie zariadenia
  • 24 hodinový servis
  • Výstupný protokol s popisom zistených nedostatkov revízny a kalibračný certifikát s pripevnením nálepky na zariadenie a poskytovanie 24 hodinovej podpory v prípade potreby

Pre viac informácií o servisných úkonoch a servisných balíkoch neváhajte kontaktovať našich servisných technikov.

Náš servisný tím

VEDÚCI SERVISU

Michal Žilka

SERVISNÝ TECHNIK

Roman Lapin

APLIKAČNÝ TECHNIK

Martin Lihocký

Prejsť na začiatok
sk_SK