KONTROLA KVALITY MATERIÁLOV A VÝROBKOV​

Nedeštruktívne testovanie(NDT) je kontrola kvality materiálov a výrobkov vykonávaná bez poškodenia integrity materiálu alebo výrobku. Chyby v materiáloch a výrobkoch môžu vzniknúť buď počas výroby v závislosti od použitej technológie výroby (praskliny, póry, stiahnutiny…) ale aj v rámci prevádzky a sú spôsobené koróziou alebo opotrebením. V súčasnosti má NDT vyššie ciele ako je len zisťovanie chýb v materiáloch a výrobkoch. Je prostriedkom na zlepšenie kvality výrobných procesov, predchádzanie priemyselným haváriám.

Naše ponúkané služby sme rozšírili o poskytovanie akreditovaných služieb a špičkových produktov v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov. Našou prioritou je vysoko profesionálny prístup, na konci ktorého je spokojný zákazník. V prípade potreby akejkoľvek požiadavky alebo otázky, nás neváhajte kontaktovať.

PONÚKANÉ METÓDY NDT​

Skúšanie vizuálnymi metódami VT

Predstavuje veľmi účinný a lacný spôsob zisťovania zjavných povrchových chýb kontrolovaných objektov. VT možno odhaliť povrchové praskliny, neprievary, výrazné zmeny tvaru (deformácie) kontrolovaného materiálu a pod. Rozlišovacia schopnosť VT je pre poruchy (praskliny) asi 0,1 mm. Pred vykonaním VT sa objekt alebo jeho časť musia očistiť od trosky, koróznych povlakov, mastnôt a iných nečistôt (mechanicky, chemicky alebo elektrochemicky), ktoré by prekážali vykonaniu kontroly, pričom viditeľnosť chýb, pokiaľ to podmienky kontroly dovoľujú, možno zlepšiť naleptaním povrchu. Osvetlenie kontrolovaného miesta musí byť dostatočné na spoľahlivé odhalenie chýb. Vizuálna kontrola je základná metóda kontroly, ktorá sa vykonáva vždy ako prvá. Predchádza teda akejkoľvek inej NDT kontrole.

Skúšanie kapilárnymi metódami PT

Používajú sa na zisťovanie jemných povrchových chýb – porúch, ktoré vyúsťujú na povrch kontrolovaného objektu. Podstatou PT je použitie kvapalín s nízkym povrchovým napätím, t. j. takých, ktoré dobre zmáčajú povrch skúmaného materiálu, v dôsledku čoho vniknú i do najmenších pórov. Realizácia PT spočíva v pokrytí kontrolovaného povrchu penetračnou kvapalinou tak, aby mohla vniknúť do chýb vystupujúcich na povrch. Po odstránení jej prebytku z kontrolovaného povrchu vyvzlína penetračná kvapalina (penetrant) z chýb (kapilár) na povrch do nanesenej vývojky, na ktorej vytvára buď farebnú alebo fluoreskujúcu indikáciu chyby podľa použitého penetrantu a vývojky.

Skúšanie magnetickou práškovou metódou MT

Používa sa na kontrolu feromagnetických materiálov (železo alfa, nikel, kobalt a ich zliatiny). MT využíva zmeny magnetickej vodivosti v materiáloch v povrchovej vrstve. Homogenita magnetických siločiar v objeme predmetu závisí od homogenity jeho magnetickej vodivosti. Ak sú v ceste magnetického toku nejaké prekážky, ktoré majú inú permeabilitu ako základný materiál, vzniká v mieste defektu rozptylové magnetické pole. Rozptylové magnetické pole na povrchu skúšanej súčiastky sa indikuje pomocou feromagnetického prášku naneseného na povrch (naprášením, nastriekaním a pod.), ktorý sa zachytí v rozptylovom magnetickom na povrchu súčiastky. Veľkosť indikácieje väčšia ako veľkosť defektu čo výrazne zviditeľňuje defekty. Používa sa buď suchý feromagnetický prášok, feromagnetický prášok suspendovaný v kvapaline (riedky olej alebo petrolej), alebo feromagnetický prášok pokrytý luminoforom. Nutnou podmienkou pre indikáciu chýb je magnetizácia skúšanej súčiastky.

Skúšanie ultrazvukom UT

Využíva zákonitosti šírenia jednotlivých druhov ultrazvukových vĺn (odraz, lom, transformácia, absorpcia,. ohyb atď.) pre detekciu chýb v skúšanom predmete. Chyba spôsobí buď vznik echa od chyby alebo zníženie prechodového echa, podľa použitej techniky skúšania. Ultrazvuk sú mechanické kmity častíc prostredia okolo rovnovážnej polohy s frekvenciou vyššou ako 20 kHz. Vyhodnotenie chýb je založené na vyhodnotení veľkosti a plochy poruchového echa na echogramoch.

Obchodné zastúpenie

OBCHODNÝ MANAŽÉR - NDT

Andrej Feraj - IWT/EWT

REGIONÁLNE ZASTÚPENIE

Pre celé Slovensko
Prejsť na začiatok
sk_SK